17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
0944981618

Hướng Dẫn Báo Cáo Thuế

Trang chủ » Tư Vấn & Hỗ Trợ » Hướng Dẫn Báo Cáo Thuế

Hướng Dẫn Báo Cáo Thuế

Hướng dẫn thực hiện một số báo cáo thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện đầu năm 2015 như sau:

I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2014 

1. Khai thuế GTGT: Đối với các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong năm doanh nghiệp có kê khai bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT thì gửi bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ tổng hợp vào tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc của quý 4 năm 2014.

Lưu ý: Chính sách thuế GTGT áp dụng năm 2014:

 • Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
 • Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012.

2. Khai quyết toán thuế TNDN: Các Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc (riêng đối với các chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm gửi cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất phụ thuộc mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC). Số thuế TNDN còn phải nộp được xác định (=) số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán (-) đi số đã tạm nộp tại trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

a)  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

b)  Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

c)  Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
  • Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.
  • Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).
  • Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.
 • Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.
 • Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.
 • Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.

+  Đối với các doanh nghiệp trong năm thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết thì phải thực hiện nộp kèm theo phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

+  Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/02/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý:

– Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong nước thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm (300) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

–  Chính  sách  hướng  dẫn  thuế  TNDN  năm  2013  là  Thông  tư  số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

3. Báo cáo tài chính:

3.1- Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                                    Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                                                       Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính                                                            Mẫu số B09-DN

3.2- Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                               Mẫu số B02-DNN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chín h                                                     Mẫu số B09-DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                                                Mẫu số B03-DNN

4. Khai quyết toán thuế TNCN :

–  Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2013 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

–  Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

–  Các khoản thu nhập phải kê khai quyết toán thuế gồm:

a)  Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

*  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;

–  Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC);

–  Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

b) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo mẫu số 06/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC).

c) Đối với cơ sở giao đại lý bảo hiểm: phải khai quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Bảng kê mẫu số 02/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

d) Đối với các tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết: Công ty xổ số kiến thiết phải khai quyết toán số thuế số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý xổ số theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Bảng kê mẫu số 02/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

e) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thu nhập từ hai nơi trở lên phải khai quyết toán với cơ quan thuế theo mẫu sau:

–  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

–  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

–  Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

–  Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo

Thông tư 28/2011/TT-BTC.

–  Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

+  Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó.

+  Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

f) Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, hồ sơ quyết toán gồm:

f1. Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh:

–  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN; Phụ lục theo mẫu số

09A/PL-TNCN; 09B/PL-TNCN; 09C/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

–  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

–  Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh theo mẫu số 08B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

–  Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh.

f2. Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ kinh doanh:

– Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN; Phụ lục theo mẫu số

09A/PL-TNCN; 09B/PL-TNCN; 09C/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

–  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

–  Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

–  Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

–  Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh.

g)  Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 

–  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

–  Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

–  Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó;

–  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó;

–  Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế quản lý Công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch tại thời điểm quyết toán.

Lưu ý:

– Cách thức quyết toán thuế: Đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện khai thuế điện tử thì gửi quyết toán thuế qua internet (khai thuế điện tử) bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế điện tử iHTKK và không phải gửi file giấy tới cơ quan thuế.

+ Trường hợp quyết toán thuế tại các Chi cục chưa thực hiện khai thuế điện tử thì riêng thuế TNCN Doanh nghiệp quyết toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế gửi cho cơ quan thuế bản giấy; đồng thời truyền dữ liệu quyết toán thuế trên trang web TNCN http://www.tncnonline.com.vn,

– Doanh nghiệp tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế trên trang web Tổng cục thuế http://www.gdt.gov.vn và cổng thông tin điện tử Cục thuế

– Chính sách hướng dẫn thuế TNCN năm 2013:

+ Từ ngày 01/01/2013 đền ngày 30/9/2013: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011, Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011;

+ Từ ngày 01/10/2013 trở đi: Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 (riêng một số nội dụng quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/7/2013).

5. Khai quyết toán thuế tài nguyên:

Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế Tài nguyên năm 2013 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

–  Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

–  Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x