17 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Tp.HCM
0944 98 1618
(028)39 79 8364

Luật Doanh nghiệp 2020 đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp

  1. Bổ sung đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp
  2. Quy định đa dạng các phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  3. Bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục có những bước cải cách đáng kể, tạo thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm chi phí và thời gian khởi sự kinh doanh, nâng cao khung khổ pháp lý quản trị doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ hướng dẫn 07 Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

Khoản 6 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Doanh nghiệp xã hội.

Khoản 4 Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Khoản 4 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về doanh nghiệp nhà nước.

Khoản 4 Điều 103 và khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Ban kiểm soát, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.

Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung khoản 2 và 3 Điều 195 về công ty mẹ, công ty con.

Khoản 5 Điều 215 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Tháng Mười Hai 25, 2020

Trả lời